Empresa

Serra Ciments és una empresa que, amb una antiguitat de més de 80 anys, centra la seva activitat en el subministrament de productes per a la fabricació i embelliment de morters, formigons, prefabricats de formigó, pedra artificial, formigó arquitectònic, paviments, mobiliari urbà, etc.

La nostra empresa està molt especialitzada en pigments inorgànics (òxids de ferro, òxid de crom, etc.) per donar color a morters i formigons. Aquests productes es fabriquen en diverses presentacions incloent borses hidrosolubles que permeten el seu abocament directe en el camió formigonera.

El nostre laboratori realitza les proves i els assajos que els nostres clients necessiten.