Desactivants

pieri drc primer

Pieri DRC Primer

Desactivants del formigó. Producte líquid que una vegada sec forma una pel·lícula que protegeix el motlle de l’aplicació del desactivant DRC. Evita que el motlle estigui en contacte amb el formigó o amb el desencofrant o amb el desactivant. La seva utilització fa innecessària la neteja del motlle, ja que aquest mai està en contacte amb ningun producte que s’utilitzi.

veure més

Pieri VBA 2002

Desactivant de superfície sense dissolvents per a un acabat d’àrid vist en la part superior del formigó. Polvoritzat sobre el formigó fresc, desactiva el ciment impedint el seu enduriment pel que es podrà retirar, posteriorment, amb aigua a pressió, quedant així l’àrid vist. És molt utilitzat en paviments continus de formigó que requereixin aquest tipus d’acabat. […]

veure més

desactivantes hormigon

Pieri DRC-6

Desactivant per a elements prefabricats. Aquest producte, aplicat en el motlle o en la taula de treball, actua desactivant el ciment que està en contacte amb ell, de manera que al no endurir-se es retira molt fàcilment quedant un acabat d’àrid vist o rentat. Actua d’igual manera en horitzontal que en vertical. Hi ha una […]

veure més

pieri drc micro

Pieri DRC Micro

Desactivant del ciment de menor atac. Ha d’utilitzar-se amb àrids molt fins. El seu acabat dóna una gran elegància a la peça de formigó.

veure més